Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Carl Zeiss B.V

Artikel 1 Definities
1.1 Carl Zeiss: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carl Zeiss B.V.
1.2 Cliënt: iedere (rechts)persoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, tot wie Carl Zeiss haar aanbiedingen richt alsmede degenen die aan Carl Zeiss een opdracht verstrekken c.q. degenen met wie Carl Zeiss in enige rechtsbetrekking staat.
1.3 Producten: alle producten die met toepassing van deze voorwaarden aan cliënt worden geleverd, alsmede alle werkzaamheden en diensten waaronder advisering, onderhoud en reparaties die Carl Zeiss voor cliënt verricht;
1.4 Servicecontract: specifieke overeenkomst tot het periodiek uitvoeren van (preventieve)onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en iedere overeenkomst tussen Carl Zeiss en een cliënt.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Carl Zeiss,voor de uitvoering waarvan door Carl Zeiss derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventueel van deze voorwaarden afwijkende bedingen dienen in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.
2.4 Een verwijzing door cliënt naar eigen inkoop-of andere voorwaarden wordt door Carl Zeiss niet aanvaard.

Artikel 3 Offertes en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Carl Zeiss zijn vrijblijvend.
3.2 Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten heeft Carl Zeiss de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Carl Zeiss deze informatie te verstrekken.
3.3 Tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding wordt genoemd, blijven aanbiedingen gedurende 14 dagen na uitbrengen van kracht.
3.4 In catalogi, afbeeldingen, prijslijsten e.d. vermelde gegevens zijn richtprijzen en derhalve niet bindend, behalve voor zover deze gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Carl Zeiss ondertekende opdrachtbevestiging.
3.5 Mondelinge afspraken c.q. toezeggingen door Carl Zeiss binden Carl Zeiss uitsluitend voor zover Carl Zeiss deze afspraken c.q. toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd.
3.6 Alle bij de aanbieding verzonden documentatie en brochures blijven eigendom van Carl Zeiss. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carl Zeiss is het cliënt uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden,op welke wijze dan ook, kenbaar te maken.Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.
3.7 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting voor Carl Zeiss tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs,noch geldt de offerte van Carl Zeiss automatisch voor nabestellingen.
3.8 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de opdracht door Carl Zeiss dan wel door feitelijke uitvoering van de opdracht.
3.9 Carl Zeiss heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat cliënt een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot of de betaling voor de uitvoering van de overeenkomst heeft voldaan aan Carl Zeiss.
3.10 Carl Zeiss is gerechtigd om de opdracht binnen 5 werkdagen na ontvangst eenzijdig en zonder opgaaf van reden schriftelijk te herroepen,in welk geval er tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.In dat geval zal Carl Zeiss eventueel door cliënt reeds gemaakte kosten,voor zover deze redelijk zijn,vergoeden.
3.11 Cliënt is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Carl Zeiss met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen,mits hij de hierdoor voor Carl Zeiss ontstane schade vergoedt.
3.12 Onder deze schade worden begrepen de door Carl Zeiss geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Carl Zeiss reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
3.13 Annulering is niet mogelijk van deelopdrachten waarmee een eerste aanvang is genomen.

Artikel 4 b>Prijs/Prijsverhoging
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Carl Zeiss afgegeven prijzen in euro en exclusief BTW. In de prijzen zijn de eventuele kosten voor opleiding van en bij cliënt niet inbegrepen.
4.2 Indien Carl Zeiss met cliënt een bepaalde prijs overeenkomt,is Carl Zeiss niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Carl Zeiss kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
4.3 Carl Zeiss is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de overige overeengekomen prijzen en prijzen van onderhoud te verhogen overeenkomstig minimaal de wijziging welke de op dat moment geldende Consumentenprijsindex-alle huishoudens heeft ondergaan.
4.4 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Carl Zeiss gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 45 dagen de geldende prijzen aan te passen.
4.5 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Reageert cliënt niet schriftelijk binnen vijf dagen na kennisgeving van de verhoging dan vervalt het recht op ontbinding.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden in twee termijnen, 1/3 deel van het factuurbedrag bij aanvang van de opdracht, 2/3 deel van het factuurbedrag bij levering, binnen 30 dagen op een door Carl Zeiss aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
5.2 Carl Zeiss behoudt zich het recht voor cliënt periodiek te factureren voor reeds verrichte werkzaamheden en cliënt zal desgevraagd vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling verschaffen.
5.3 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is cliënt van rechtswege in verzuim; cliënt is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt zullen de vorderingen van Carl Zeiss en de verplichtingen van cliënt jegens Carl Zeiss onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.5 Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen te geschieden.
5.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5.7 Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente,en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan,zelfs al vermeldt cliënt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 Incassokosten
6.1 Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van cliënt, één ander volgens de staffel kantonrechters (Voorwerk II).
6.2 Indien Carl Zeiss aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst;garantie
7.1 Carl Zeiss staat er voor in dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en geschikt zijn voor het gebruik zoals dat is overeengekomen.
7.2 De door Carl Zeiss uitgevoerde werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
7.3 Carl Zeiss staat er voor in dat de eindproducten die onder het merk Carl Zeiss op de markt worden gebracht gedurende één jaar na aflevering geen materiaal-en/of constructiefouten vertonen.
7.4 De garantie voor meetmachines bedraagt één jaar of voor zover eerder tweeduizend gebruiksuren zijn verstreken.
7.5 De garantieregeling is alleen van toepassing wanneer de cliënt de producten retourneert op de door Carl Zeiss aan te geven wijze.

Artikel 8 Servicecontract
8.1 Aansluitend op een garantieperiode kan een servicecontract worden gesloten. Een All-in servicecontract kan alleen worden gesloten met betrekking tot nieuwe producten of producten die eerst een door Carl Zeiss goedgekeurde onderhoudsbeurt hebben gehad.
8.2 Carl Zeiss staat er voor in dat gedurende 8 jaar na beëindiging van de productie van een product onderdelen van het betreffende product verkrijgbaar zijn. Na deze periode zal Carl Zeiss deze onderdelen zover mogelijk trachten te leveren.
8.3 Op uitgevoerde reparaties op producten waarvan de garantietermijn is verlopen, wordt een garantie van 3 maanden verleend.
8.4 Van kostenvrije reparatie tijdens de garantieperiode en bij All-in servicecontracten zijn uitgesloten:
(a) foutief,onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het product;
(b) op het product van buiten af inwerkende oorzaken;
(c) niet door Carl Zeiss aan cliënt geleverde randapparatuur;
(d) reparaties, wijzigingen of toevoegingen aan de producten uitgevoerd door niet door Carl Zeiss geautoriseerd personeel, cliënt of door niet door Carl Zeiss ingeschakelde derden;
(e) niet door Carl Zeiss geautoriseerde wijzigingen of toevoegingen van software.

Artikel 9 Verplichtingen cliënt
9.1 Cliënt zal Carl Zeiss alle medewerking en faciliteiten verlenen die nodig en gebruikelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan producten, systemen, andere zaken of personen zal cliënt passende maatregelen nemen.Cliënt zal de medewerkers van Carl Zeiss ter plaatse volledig informeren over veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen en over bij hem aanwezige gevaarlijke ruimtes en stoffen.
9.2 Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in het voorgaande lid bepaalde,is voor rekening van cliënt.
9.3 Indien door een aan cliënt toe te rekenen oorzaak Carl Zeiss op een door partijen afgesproken tijdstip niet aan de onderhouds-of reparatiewerkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het gevolg zijn, aan cliënt worden doorberekend.

Artikel 10 Levering
10.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco afleveradres cliënt.
10.2 Het transport van de producten vanaf het uitladen en naar de plaats van opstelling zijn voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 11 Levertijd
11.1 Door Carl Zeiss opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
11.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of accepteren van de opdracht geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de voor de uitvoering van het werk door Carl Zeiss ingewonnen gegevens.Indien buiten de schuld van Carl Zeiss vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
11.3 Overschrijding van leveringsdata of -termijnen door welke oorzaak dan ook geven cliënt geen recht op schadevergoeding.
11.4 Bij niet tijdige levering dient cliënt Carl Zeiss schriftelijk in gebreke te stellen en Carl Zeiss een redelijke termijn van tenminste 30 dagen te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
11.5 Cliënt is gehouden de goederen op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan is Carl Zeiss gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen zaak te vorderen alsmede de kosten voor opslag in rekening te brengen.
11.6 Indien de levering op verzoek van cliënt wordt uitgesteld of bespoedigd heeft Carl Zeiss recht op vergoeding van de hiermee gemoeid zijnde kosten, waaronder bij uitstel de wettelijke rente over de prijs van de uitstaande producten.

Artikel 12 Deelleveringen
12.0 Het is Carl Zeiss toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Carl Zeiss bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Gebreken; klachttermijnen
13.1 Cliënt dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna (binnen 48 uur) te (laten) onderzoeken. Hierbij dient cliënt na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
(a) of de juiste zaken zijn geleverd;
(b) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
13.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient cliënt deze binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan Carl Zeiss te melden.
13.3 Niet zichtbare gebreken dient cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn schriftelijk te melden aan Carl Zeiss.Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig gemaakt te worden.
13.4 Ook indien cliënt tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
13.5 In geval van een gegronde reclame heeft Carl Zeiss de keuze tussen aanpassing van het bedrag van de factuur dan wel het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien het gebrek niet hersteld kan worden, is Carl Zeiss gerechtigd tot het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst.

Artikel 14 Technische eisen enz.
14.1 Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland zullen worden gebruikt is Carl Zeiss er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
14.2 Alle andere technische eisen die door cliënt aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door cliënt nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 15 Modellen; intellectuele eigendom
15.1 Indien door Carl Zeiss een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
15.2 De door Carl Zeiss uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen,modellen e.d. alsmede alle informatie die hierin besloten of hieraan ten grondslag ligt zijn eigendom van Carl Zeiss, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
15.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt Carl Zeiss hierop eveneens alle intellectuele rechten.
15.4 Geen van de in de voorgaande leden bedoelde gegevens en/of intellectuele rechten mogen zonder schriftelijke toestemming van Carl Zeiss worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld worden dan wel op andere wijze gebruikt worden.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Alle door Carl Zeiss geleverde zaken blijven het eigendom van Carl Zeiss totdat cliënt alle verplichtingen uit alle met Carl Zeiss gesloten overeenkomsten is nagekomen.
16.2 Al het door Carl Zeiss ter beschikking gestelde materiaal, zoals demonstratiemateriaal, gereedschappen en (leen)producten blijft eigendom van Carl Zeiss. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die aan dit materiaal mocht ontstaan en is gehouden zich hiervoor deugdelijk te verzekeren.
16.3 Rechten worden aan cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
16.4 Door Carl Zeiss geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer worden doorverkocht noch als betaalmiddel worden gebruikt.
16.5 Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
16.6 Cliënt geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Carl Zeiss dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Carl Zeiss haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Carl Zeiss zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
16.7 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is cliënt verplicht Carl Zeiss zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Carl Zeiss is jegens cliënt uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
-Carl Zeiss is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Carl Zeiss of haar ondergeschikten;
-Carl Zeiss is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade noch gevolgschade;
-de aansprakelijkheid van Carl Zeiss is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Carl Zeiss in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
17.2 Voor de schade die cliënt bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Carl Zeiss lijdt, is Carl Zeiss en zijn door Carl Zeiss bij de uitvoering van de opdracht gebruikte of ingeschakelde personen niet aansprakelijk.
17.3 Cliënt is gehouden Carl Zeiss te vrijwaren respectievelijks schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Carl Zeiss in de verhouding met cliënt is uitgesloten.

Artikel 18 Overdracht van rechten
18.0. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten of verplichting uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Carl Zeiss.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Carl Zeiss geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Carl Zeiss niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Carl Zeiss daaronder begrepen.
19.2 Tijdens overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van Carl Zeiss opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Carl Zeiss niet mogelijk is, langer duurt dan negentig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
19.3 Indien Carl Zeiss bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
19.4 Indien derden, van wie Carl Zeiss voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens Carl Zeiss niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden, die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor Carl Zeiss zouden hebben opgeleverd, zal dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor Carl Zeiss overmacht jegens cliënt opleveren.
19.5 Niettemin zal Carl Zeiss alles in het werk stellen om dergelijke overmacht opleverende omstandigheden te vermijden, te verwijderen of te verminderen ten einde de normale werkzaamheden voort te zetten indien dit enigszins mogelijk is.

Artikel 20 Ontbinding van de overeenkomst, opschorting en retentierecht
20.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
20.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn van 2 maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
20.3 Carl Zeiss kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:
(a) cliënt het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn goederen of een deel daarvan verliest met name in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling of wanneer zijn goederen geheel of gedeeltelijk door derden mochten worden in beslag genomen, hieronder niet begrepen conservatoir beslag;
(b) cliënt de bedingen van deze overeenkomst niet stipt nakomt of in strijd daarmee handelt;
(c) cliënt wordt opgeheven,ontbonden dan wel overlijdt;
(d) indien na het sluiten van de overeenkomst aan Carl Zeiss omstandigheden ter kennis komen die Carl Zeiss goede grond geven te vrezen dat cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
(e) indien Carl Zeiss cliënt bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
20.4 In genoemde gevallen is Carl Zeiss bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Carl Zeiss schadevergoeding te vorderen.
20.5 Cliënt is gerechtigd de overeenkomst in rechte te ontbinden indien Carl Zeiss in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar surséance van betaling wordt verleend.
20.6 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Carl Zeiss ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Carl Zeiss voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
20.7 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Carl Zeiss zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Carl Zeiss bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
20.8 Carl Zeiss kan het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke Carl Zeiss in het kader van de overeenkomst feitelijk van cliënt onder zich heeft, indien cliënt de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet voldoet.

Artikel 21 Geschillenbeslechting
21.0 De rechter in de woonplaats van Carl Zeiss is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Carl Zeiss het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht
22.0 Op elke overeenkomst tussen Carl Zeiss en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Nietigheid en conversie
23.1 Het feit dat één of meer artikelen uit deze algemene voorwaarden tengevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijke beslissing nietig worden verklaard althans als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.
23.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig althans onredelijk bewarend is, treedt voor deze bepaling in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige althans onredelijke bezwarende bepaling. Alsdan zijn partijen gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling met elkaar in overleg te treden.

AANVULLENDE VOORWAARDEN OPTIEK
Artikel 24 Opdracht en annulering
24.1 Eenmaal in bewerking genomen brillenglazen kunnen niet meer worden geannuleerd. Bij annulering door de cliënt is deze gehouden tot volledige betaling.
24.2 Eenmaal geleverde brillenglazen kunnen niet meer worden geretourneerd.

Artikel 25 Garantie fabricagefouten en gewenning brillenglazen
25.1 Carl Zeiss garandeert dat de aan de cliënt geleverde producten, bij de huidige stand der techniek, vrij zijn van gebreken als gevolg van fabricagefouten. De garantieregeling is alleen van toepassing wanneer de cliënt de brillenglazen aan de eindgebruiker heeft geleverd en wanneer de brillenglazen worden geretourneerd conform de door Carl Zeiss gegeven instructies.
25.2 Garantie op brillenglazen wordt gegeven op optische prestatie, harde laag en ontspiegeling.
25.3 De standaard garantietermijn bedraagt 12 maanden. Andere garantietermijnen worden separaat overeengekomen. Op de LotuTec(TM) coating wordt een garantietermijn van 24 maanden gegeven.
25.4 Buiten de garantieregeling vallen:
(a) Onoordeelkundig en oneigenlijk gebruik;
(b) Klachten van cosmetische aard en op het gebied van gewichtsgronden;
(c) Het bewerken van gefacetteerde glazen;
(d) Breuk,diefstal,verlies en ongevalschade.
25.5 Ingeval van gewenningsklachten binnen 6 weken na aflevering en bij dagelijks gebruik heeft cliënt eenmalig het recht op vervangende glazen met gelijke correctiewaarden, mits de oorspronkelijke brillenglazen op de door Carl Zeiss aan te geven wijze worden geretourneerd. Eventuele meerprijs van de vervangende glazen wordt in rekening gebracht bij cliënt.
25.6 De kosten voortvloeiend uit de montage en eventuele vervanging van het montuur zijn niet voor rekening van Carl Zeiss. Arbeidsuren, winstderving en gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 26 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
26.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht.
26.2 Deze algemene voorwaarden, daartoe gerekend de tarieven, kunnen door Carl Zeiss worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag, waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld.
26.3 De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op nog niet uitgevoerde overeenkomsten.